SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Pedagogizacja rodziców
środa, 23 listopad 2022 20:44

Informacje dla Rodziców uczniów klas 8 dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r.

 

 

Informacje dla Rodziców uczniów klas 8 dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r.

Informacje
dla Rodziców uczniów klas 8
dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r.


20 sierpnia 2022 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Na egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w roku 2023 i 2024 do każdego Informatora opracowany został Aneks, w którym wskazano zadania wykraczające poza zakres określony w wymaganiach egzaminacyjnych, które obowiązują w tych dwóch latach. Informator oraz Aneks należy czytać jednocześnie.

  1. 1. Aneks wymagań z języka polskiego aneks 2023 jez. polski
  2. 2. Aneks wymagań z matematyki aneks 2023 matematyka
  3. 3. Aneks wymagań z języka angielskiego aneks 2023 jez. angielski

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

ü  uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

ü  uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.


Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty odbywa się 23, 24, 25, maja. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu, w terminie dodatkowym.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

ü  język polski – 23 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut

ü  matematyka – 24 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut

ü  język obcy nowożytny – 25 maja  2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Linijkę warto mieć ze sobą we wszystkie dni egzaminu. Posłuży do zerwania plomb zabezpieczających arkusz egzaminacyjny.

  
Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.


Wyniki i zaświadczenia
W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎


Informacje dodatkowe


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM
Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎


‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎


UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎


‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań znajdują się w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 i są umieszczone na głównej stronie szkoły oraz w zakładce „Rodzice” – Egzamin Ósmoklasisty.

WAŻNE INFORMAJE – co dalej  ?

Poniżej zamieściłam link do pełnego informatora dot. egzaminu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodatkowo informację na temat elektronicznej rekrutacji jak również przykładowy kalkulator punktów.  Strony rekrutacyjne nie są jeszcze aktywne, ale warto je zapamiętać  i na bieżąco śledzić wszystkie pojawiające się informacje.

  1. 1. Link do pełnego informatora dotyczącego organizacji i przebiegu egzaminu

informator dotyczący organizacji egzaminu

  1. 2. Wrocławski systemem elektronicznej rekrutacji do szkół

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

 

  1. 3. Trzebnicka strona elektronicznej rekrutacji do szkół

https://trzebnica.pl/5129/rekrutacja-do-szkol-i-placowek-oswiatowych.html

 

  1. 4. Kalkulator punktów

              https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej

Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl dostępne są również:

  1. 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych wraz z aneksami obowiązującymi w roku 2023 i 2024
  2. 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych
  3. 3. arkusze egzaminu próbnego z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych 4. arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów w kolejnych latach (2019–2022).

Podczas przygotowywania się do egzaminu warto skorzystać z pomocy naukowych. Pomogą one w uporządkowaniu wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. Podczas przygotowywania się do testów warto postawić na repetytoria dla ósmoklasistów. Szeroką ofertę repetytoriów dla ósmoklasistów znajdziecie tutaj.