SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Środa, 29 czerwca 2022 r.
Administracja szkoły

Przedmiotowy System Oceniania z geografii - w załączniku.


Witam Wszystkich w nowym 2018/2019 roku szkolnym.

Zapraszam do udziału w konkursach i zachęcam do rozwijania swoich geograficznych zainteresowań poprzez wykonanie dodatkowych prac  w formie referatów, prezentacji multimedialnych, gazetek, plakatów, itp.

 

W tym roku szkolnym proponuję 

Tematy prac dodatkowych z geografii.

 1. Charakterystyka Morza Bałtyckiego.
 2. Społeczności etniczne w Polsce.
 3. Główne surowce mineralne Polski i ich wykorzystanie.
 4. Atrakcje turystyczne powiatu trzebnickiego.
 5. Przeszłość geologiczna powiatu trzebnickiego i jej wpływ na rzeźbę terenu.
 6. Flora i fauna gminy Wisznia Mała.
 7. Zróżnicowanie rasowe mieszkańców naszej planety.
 8. Zmiany poglądów na kształt Ziemi.
 9. Największe odkrycia geograficzne.
 10. Największe cuda natury na terenie Polski.
 11. Wiatr i jego rodzaje w różnych rejonach świata.
 12. Czynniki kształtujące formy powierzchni Ziemi.
 13. Charakterystyka geograficzna wybranego regionu Polski.
 14. Chronione gatunki roślin i zwierząt w Polsce.
 15. Pięć najciekawszych wg. Ciebie zakątków świata. Uzasadnij swój wybór.
 16. Szczyty tworzące „ koronę Ziemi” i ich pierwsi polscy zdobywcy.
 17. Największe pustynie i ich geneza.
 18. Walory turystyczne gminy Wisznia Mała.
 19. Największe rzeki Polski i ich gospodarcze wykorzystanie.
 20. Ułóż program jednodniowej wycieczki w wybrane miejsce Dolnego Śląska.

  DRODZY MOI

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji zDolnego Ślązaka przyrodniczego, który w tym roku szkolnym odbędzie się 23 października 2018r.
Regulamin konkursu zDolnego Ślązaka znajdziecie  na stronie                                     http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl/ 


CZEKAM NA WAS

Aby dobrze przygotować się do  zDolnego Ślązaka z geografii na etapie szkolnym przedstawiam Wam wymagania  szczegółowe:

1. Treści geograficzne z zakresu podstawy programowej Przyrody (szkoła podstawowa).

2. Ziemia we Wszechświecie. Kształt i rozmiary Ziemi.

3. Ruchy Ziemi i ich następstwa. Rachuba czasu na Ziemi.

4. Mapa, plan i skala. Metody przedstawiania zjawisk na mapach.

5. Współrzędne geograficzne.

6. Ogólna orientacja na mapie świata - położenie najważniejszych obiektów geograficznych.

7. Sfery powłoki ziemskiej (atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera) i ich budowa.

8. Związki i zależności między sferami powłoki ziemskiej.

9. Pogoda a klimat. Elementy pogody i klimatu.

10. Czynniki klimatotwórcze i ich wpływ na zróżnicowanie klimatyczne Ziemi.

11. Charakterystyka stref i typów klimatu na Ziemi.

12. Budowa wnętrza Ziemi.

13. Płytowa budowa litosfery. Zjawiska wulkaniczne i sejsmiczne.

14. Podział dziejów Ziemi. Tabela stratygraficzna. Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi.

15. Skały i minerały. Podział genetyczny skał.

16. Oceany i morza. Ruchy wody morskiej.

17. Wody lądowe: rzeki, jeziora, wody podziemne. Lodowce i lądolody.

18. Czynniki rzeźbotwórcze i formy powstałe w efekcie ich działania.

19. Rzeźbotwórcze działanie wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodu i lodowców górskich.

20. Zróżnicowanie świata roślinnego i gleb na Ziemi.

21. Ziemia jako środowisko życia człowieka. Interakcje przyroda – człowiek – gospodarka.

22. Zasoby naturalne Ziemi i ich wykorzystanie.

23. Przegląd państw i regionów geograficznych na mapach świata.

 

Literatura i materiały źródłowe

1. Dąbrowska B., Zaniewicz Z., Egzamin gimnazjalny 2016. Geografia. Vademecum. Wyd. Operon, 2015 (lub wcześniejsze wydania)

2. Encyklopedia geograficzna świata (tomy: Wszechświat; Ziemia). Wydawnictwo Opres, 1997

3. Encyklopedyczny słownik szkolny. Geografia (praca zbiorowa). Wydawnictwo Europa, 2002

4. Geografia. Słownik encyklopedyczny (praca zbiorowa). Wydawnictwo Europa, 2007

5. Flis J., Słownik szkolny. Terminy geograficzne. WSiP, 1999

6. Kądziołka J., Kocimowski K., Wołonciej E., Świat w liczbach 2014. WSiP, 2014 (lub wcześniejsze wydania)

7. Mizerski W., Żukowski J., Żukowska J., Małe tablice. Geografia, Wyd. Adamantan, 2015 (lub wcześniejsze wydania)

8. Mizerski W., Żukowski J., Żukowska J., Tablice szkolne. Geografia, Wyd. Adamantan, 2014 (lub wcześniejsze wydania)

9. Geografia. Encyklopedia szkolna PWN, red. Puskarz J., Wyd. Naukowe PWN, 2013 (lub wcześniejsze wydania)

10. Tablice geograficzne, (pod red. W. Mizerskiego i J. Żukowskiego), Wyd. Adamantan, 2014 (lub wcześniejsze wydania)

11. Warszyńska J. (red.), Geografia turystyczna świata. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003

12. Geografia. Multimedialna encyklopedia PWN,Wyd. Naukowe PWN, 2008 (DVD)

13. Podręczniki geografii na poziomie gimnazjum (wraz z obudową multimedialną), atlasy geograficzne świata i Polski; roczniki statystyczne GUS;

14. zasoby geograficzne portalu edukacyjnego: http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/

zasoby portali: www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka; www.ziemianarozdrozu.pl; www.naszaziemia.pl

zasoby portalu geograficznego GeoZone: www.geozone.pl/geografia,geozone.html

zasoby serwisu Edukator: www.edukator.pl/Geografia,2497.html (geografia dla gimnazjów)

15. wybrane artykuły z prasy codziennej i czasopism (np. National Geographic, Polityka, Newsweek, Wiedza i Życie, Geografia w Szkole, Poznaj Świat) - część artykułów dostępna także

na stronach internetowych.Zapraszam wszystkich chętnych do rozwijania swoich zainteresowań geografią. 
W roku szkolnym 2017/18 proponuję szereg tematów związanych z lasem

TEMATY PRAC DODATKOWYCH  Z GEOGRAFII

1.Rodzaje lasów na kuli ziemskiej.

2. Osobliwości parków narodowych Dolnego Śląska.

3. Parki krajobrazowe Dolnego Śląska.

4. Parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody jako formy ochrony przyrody i krajobrazu.

5. Gospodarcze wykorzystanie lasów.

6. Opracuj scenariusz wycieczki po Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

7. Wykonaj zielnik obrazujący roślinność lasów  najbliższej okolicy.

8. Różnorodność gatunkowa lasów w Polsce.

9. Funkcje lasów.

10. Najciekawsze miejsca wybranych parków krajobrazowych Dolnego Śląska.

11. Chronione gatunki roślin i zwierząt żyjących w lasach Dolnego Śląska.

12. Typy zbiorowisk leśnych w zależności od rodzaju podłoża.

13. Atrakcje Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

14. Najcenniejsze gatunki drewna i ich wykorzystanie przez człowieka.

15. Mapa Polski z naniesionymi najstarszymi drzewami- pomnikami przyrody.

 

Prace można wykonać w postaci plakatu, makiety, prezentacji multimedialnej, referatu, gazetki ściennej, zielnika, folderu

 

PAMIĘTAJ : ZAPISZ TYTUŁ PRACY, AUTORA I BIBLIOGRAFIĘ


Zainteresowanym tematyką geograficzną polecam

zasoby geograficzne portalu edukacyjnego: http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/

zasoby portali: http://www.dolnyslask.info.pl/ ; http://www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka

zasoby portalu: http://www.geostrefa.pl

zasoby portalu geograficznego GeoZone: http://www.geozone.pl/geografia,geozone.html

zasoby serwisu Edukator: http://www.edukator.pl/Geografia,2497.html (geografia dla gimnazjów)